Loading...

La metodologia que emprem a Castellbisbal School es basa en 8 principis:

Són l’eix transversal de la nostra escola. El procediment que utilitzem afavoreix el procés educatiu, basant-nos en l’activitat i el joc com a principal motor de desenvolupament i aprenentatge per als infants.

A nivell general la metodologia que utilitzem és globalitzadora ja que els continguts estan relacionats entre ells, potenciant l’aprenentatge significatiu, ja que a través de la motivació i d’activitats ben estructurades van construint un coneixement i ho van relacionant amb les seves experiències i vivències prèvies.

És una metodologia activa i participativa on els nens són els protagonistes i participen en tot moment en l’aprenentatge tant de forma individual com col·lectiva perquè adquireixin els continguts propis de la seva edat, per això la metodologia de Castellbisbal School és flexible i s’adapta a les diferents necessitats, interessos i ritmes dels nens i les nenes.

A nivell particular, la metodologia que emprem dins de cada aula atén a un espai, a un horari i a uns recursos. A l’aula hi ha una zona de treball individual, com és la taula i la cadira de cada alumne/a, on es realitzen les activitats relacionades amb el propi projecte educatiu.

És el punt de partida de l’aprenentatge, són els seus primers coneixements. Ens centrem en allò que resulta familiar i proper a l’alumne/a, però amb un vessant d’il·lusió per tal d’aconseguir l’equilibri entre la seguretat i l’interès.

L’alumne/a pot transferir conceptes i estratègies adquirides per tal de construir significats i atribuir sentit a tot allò que aprèn (partint del que coneix i formulant hipòtesis per elaborar regles que l’ajudaran a interioritzar un nou sistema). D’aquesta manera, s’afavoreix el seu creixement personal, el seu desenvolupament i socialització.

Les situacions comunicatives que inclouen l’humor i el joc motiven l’alumne/a i faciliten l’aprenentatge. És per aquesta raó que és important tenir en compte les cançons i històries, les característiques dels personatges, les il·lustracions i fins i tot els efectes sonors de les gravacions.

Els infants aprenen de formes i ritmes diferents; per això el nostre programa està dissenyat per ser utilitzat de manera flexible. Així, tots els integrants del grup poden participar i trobar activitats amb les quals poden aplicar coneixements i aptituds, facilitant el desenvolupament de la pròpia consciència d’assoliment i del progrés que aconsegueixen dia a dia.

Ajudem a tots aquells nens i nenes que ho necessiten. Tenint sempre en compte aquells casos en què el progrés no respongui als objectius programats, així com els casos en què alguns destaquin en la consecució i que davant la falta d’activitat es desmotivin i perdin l’interès. Per esmenar aquestes situacions, incloem activitats tant d’ampliació per als més avançats, com de reforç per als que puguin quedar estancats en algun moment.

L’aprenentatge és més gran i de més qualitat si es basa en l’activitat. Cada una de les unitats que proposem proporcionen un gran ventall d’activitats i recursos didàctics de diferent participació.

L’alumne/a és el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge, però l’activitat constructivista depèn de la intervenció del professor. Aquesta intervenció és activa, reflexiva i ajustada al nivell que mostri l’alumne/a.

Així haurem de: iniciar l’input de la llengua, ajudar l’alumne/a a interactuar amb els altres, avaluar el progrés, proporcionar feed-back, contextualitzar les activitats i donar significats comprensibles per a l’alumne/a, promoure estratègies de comunicació i potenciar les d’aprenentatge ja adquirides, i sobretot, admetre l’error.

Considerar el progrés però també l’error com a fet natural en l’aprenentatge. L’error evidencia el dinamisme subjacent de la comprensió i el domini progressiu de la nova llengua. Entenem que els errors es produeixen quan l’infant s’anticipa o quan transfereix regles de la llengua materna a un procés natural d’adquisició.

És important que hi hagi distinció entre error i equivocació. L’error és la falta sistemàtica deguda a un mal o escàs coneixement de la llengua. Aquests errors es corregiran en finalitzar les interaccions orals, de manera grupal i amb un llenguatge assequible i sempre tenint en compte que no desapareixen de cop, sinó que requereixen el seu temps. L’equivocació, en canvi, és una falta ocasional per culpa d’una manca d’atenció en un moment determinat, que també pot ser produïda per un parlant natiu. No cal corregir aquestes faltes, ja que no són rellevants en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

L’avaluació del procés individual i grupal dels alumnes és un factor important per assegurar la qualitat de l’aprenentatge. Per aconseguir-ho el professor portar a terme una observació sistemàtica del procés dels alumnes, anotant totes les incidències significatives.

L’aprenentatge ha de ser globalitzat, no fragmentat. A Castellbisbal School tenim en compte aquesta situació quan oferim activitats interrelacionades amb les altres àrees curriculars, començant pel coneixement de l’infant i a continuació amb l’exploració del món que els envolta: casa seva, l’escola, el seu medi ambient i la societat en general.